Allmänt

Det är inte helt lätt att skilja på bruk och missbruk av något. I vissa fall kan all form av användning anses vara ett missbruk, i andra fall kan bruket vara nödvändigt.

Begreppet missbruk används i medicinska sammanhang för att ställa diagnos. DSM-IV är det amerikanska psykiatriska samfundets klassifikationssystem som fått internationell spridning. Enligt DSM-IV är missbruk i huvudsak kopplat till en persons sociala liv. Om bruket leder till problem i skola, arbete, hem och familjen anses bruket vara missbruk. Man tittar även på om användningen medför betydande risk för fysisk skada. Enkelt kan man säga att om en person har fått allvarligare problem så får man anse att den har hamnat i ett missbruk.

Substanser

I Sverige där användande av all form av narkotika är kriminaliserat är det vanligt att kalla all form av nyttjande av droger för missbruk. Detta oavsett mängden det rör sig om. Många länder har en annan syn på nyttjandet av narkotika. En syn som ligger närmare den vi i Sverige har för alkohol. Värt att notera är att på senare år har exempelvis Folkhälsoinstitutet faktiskt börjat använda termen narkotikabrukare. Det brukar specificeras som antingen bruk eller skadligt bruk. Det skadliga bruket är det som ger upphov till skador på hälsan eller sociala problem.

Den substans som nyttjas mest i Sverige är utan tvekan alkohol. Trots att alkohol missbrukas mer än narkotika finns det en allmän acceptans för bruk av alkohol i Sverige. Det finns till och med fall där det anses nyttigt att dricka. Till exempel visar ett flertal studier på positiva effekter av måttligt vindrickande, främst då för hjärtat hos äldre individer. Allt detta och annat har gjort att behandling av alkohol inte riktigt har samma stigma kopplat till sig som behandling av narkotika. För att bruket av alkohol ska anses vara skadligt ska nyttjandet innebära psykisk eller kroppslig skada, utan att personen samtidigt är beroende. En missbrukare behöver alltså inte vara beroende, men ett långt missbruk leder ofta till beroende.

För rökning talas det inte om bruk och missbruk, utan bara om bruk och beroende.

Övrigt

Förutom diverse substanser går det att vara beroende av saker som spel, sex, mat etcetera.